sounds

 

 
 
 
 Yuko Kobayashi (vo), Bill Anschell (pf), Jeff Johnson (b), Mark Ivestar(ds)
 Yuko Kobayashi (vo), Bill Anschell (pf), Jeff Johnson (b), Mark Ivestar(ds)
Tula's Restaurant and Jazz Club 2011 Gig